Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są podmioty, których przychód za poprzedni rok stanowi co najmniej równowartość 1 200 000 euro. Sprawami księgowymi zajmuje się odpowiednio przygotowany i posiadający fachową wiedzę zespół księgowy. Księgi rachunkowe obejmują: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald oraz wykaz składników aktywów i pasywów. Prowadzenie ksiąg rachunkowych polega na:

  • ujmowaniu w księgach zapisów zdarzeń gospodarczych na podstawie dowodów księgowych;
  • gromadzeniu i przechowywaniu tych dowodów;
  • wycenie aktywów i pasywów firmy;
  • okresowym ustalaniu stanu aktywów i pasywów poprzez inwentaryzację;
  • prowadzeniu ewidencji środków trwałych i WNiP, a także tworzenie planu ich amortyzacji;
  • sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna regulująca prowadzenie ksiąg:

  • 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.),
  • 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych